Under söndagens gudstjänst är det Irène Nygren som står för predikan, Lisa Stavvik Hitti och Emma Park sjunger och spelar medan Ingrid Dåverhög leder.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i april 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

På annandagens gudsjänst predikar pastor Åge om mötet med den uppståndne, när Jesus visar sig för sina vänner, utifrån Apg. 10:34-43.

Då tog Petrus till or­da: ”Nu förstår jag verk­li­gen att Gud in­te gör skill­nad på människor ut­an tar emot var och en som fruk­tar ho­nom och som gör vad som är rättfärdigt, vil­ket folk han än tillhör. Det­ta var or­det som Gud sände till is­ra­e­li­ter­na med bud­ska­pet om fred ge­nom Je­sus Kristus – han är al­las her­re. Ni känner till det som har skett i he­la Ju­deen, med början i Ga­li­leen ef­ter det dop som Jo­han­nes pre­di­ka­de: hur Je­sus från Na­sa­ret blev smord av Gud med he­lig an­de och kraft och hur han vand­ra­de om­kring och gjor­de gott och bo­ta­de al­la som var i djävu­lens våld; Gud var med ho­nom. Vi kan vitt­na om allt han gjor­de både på den ju­de­is­ka lands­byg­den och i Je­ru­sa­lem. Ho­nom häng­de de upp på en träpåle och döda­de. Men Gud uppväck­te ho­nom på tred­je da­gen och lät ho­nom vi­sa sig, in­te för he­la fol­ket ut­an för vitt­nen som Gud i förväg ha­de ut­valt, nämli­gen för oss som åt och drack med ho­nom ef­ter hans upp­ståndel­se från de döda. Han gav oss upp­dra­get att förkun­na för fol­ket och vitt­na om att han är den som Gud har bestämt till att döma le­van­de och döda. Om ho­nom vitt­nar al­la pro­fe­ter­na att var och en som tror på ho­nom får syn­der­nas förlåtel­se ge­nom hans namn.”

Dagens sånginslag svarar Carin Olsson, Sune Olsson, Joseph Stavvik Hitti, Ingrid Dåverhög för som sjunger psalmer till Roger Karlssons ackompanjemang.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

De gick ut till graven där Jesus var lagt och graven var tom. Inte hade de väntat att finna det så fast Jesus hade berättat det för dem innan det här hände. Jesus är inte här, döden har inte grepp om honom längre. Jesus är uppstånden! Lärjungarna blev förvånade och fylldes av glädje.

Det här är dagen som lärjungarna skulle få vända sorg till glädje. Jesus vann en fullkomlig seger och öppnar dörren in i himlen för alla som tror och tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. För var och en som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv 

På samma viset lever Jesus än i dag för dig och mig och alla människor. Han ger oss hopp och liv på nytt den här dagen om du vill ta emot och tro. Det här är dagen för en ny början för lärjungarna och för alla människor i hela världen. En ny början för dig och mig.

I nästan två tusen år har kristna över hela världen hälsat varandra med denna härliga hälsningen den här dagen: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

I dagens gudstjänst sjunger och spelar Maria Ernebro och pastor Åge predikar och leder genom gudstjänsten. Sändningen är en repris från påskdagen 2020.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Jesus blev straffad som den största ogärningsman och förbrytare som världen någonsin har haft och kommer att ha. ”Brottet” var att han lydde Gud vilket gjorde att vi kunde räddas från den eviga döden. Jesus bar alla våra synder genom döden, och den grymmaste av alla avrättningar – korsfästelse. Därför är korset den viktigaste symbolen på Guds nåd och hans kärlek till mig, till oss alla. Pastor Åge predikar om detta i Långfredagens gudstjänst. För sången och musiken svarar Lisa Stavvik Hitti och Ingrid Dåverhög läser. Sändningen är en repris från Långfredagen 2020.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Ett åsneföl får en central och viktig roll på Palmsöndagen. Ett åsneföl som inte var mycket värt i människors ögon det använde Gud. Så gör Gud även i dag, använder det som människor vanligtvis inte räknar med. Om det talar pastor Åge i söndagens familjegudstjänst utifrån Markus 11:1-11. Tone Abrahamsson står för sången.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Fredag 19 mars startade vi en digital vårförsäljning där intäkterna går till församlingen. Alla som vill kan vara med och baka. Det kan vara allt från matbröd och pajer av olika slag till småkakor eller godis, sylt och saft m.m. går också bra.

Vi har skapat ett evenemang på facebook där du kan lägga ut bild och pris på det du har att sälja. Om du vill vara med men inte har facebook, kan du bara kontakta oss så hjälper vi dej.

Försäljningen pågår mellan 19:e och 31:a mars med utlämning/hämtning 31 mars kl. 17-18 utanför Missionskyrkan.

Kontaktpersoner: Ingrid 070-511 98 95, Britt-Marie 076-106 33 29

Evenemang på facebook hittar du här

I söndagens gudstjänst predikar pastor Åge utifrån Romarbrevet 8:1-4 och Lisa Stavvik Hitti står för sången och musiken.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.  Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

I söndagens gudstjänst predikar pastor Åge om Livets bröd utifrån 2 Kor 9:8-10. Maria Ernebro och Anna Boberg-Gustavsson står för sången och musiken och du får jättegärna vara med i sången.

Gud förmår ge er allt gott i över­flöd, så att ni all­tid har allt vad ni behöver och själva kan ge i över­flöd till var­je gott ändamål. Det står ju skri­vet: Han strör ut, han ger åt de fat­ti­ga, hans rättfärdig­het va­rar i evig­het. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mång­dubb­la det och låta er rättfärdig­het ge god av­kast­ning. 2 Kor. 9:8-10

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Joh 11:25-26Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör,  och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?"​

Pastor Åge talar den här söndagen om livet i Kristus som komuniseras genom Guds ord till oss människor och blir till odödlighet. ​

Elin Nygren svarar för gudstjänstens sång- och musikinslag.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i februari 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

© Bengtsfors Missionsförsamling 2020

Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram