Idag blir det en bönegudstjänst från Missionskyrkan med Åge Eriksen och Sven-Erik Persson. Det blir ljuständning och fri bön och vi ber för:

Psaltaren 95:6-8

Kom, låt oss falla ner och tillbe, ​böja knä för Herren vår Skapare,​
 för han är vår Gud ​och vi är folket i hans hjord,​
fåren i hans vård.​ I dag, om ni hör hans röst,​
 förhärda inte era hjärtan​

Psaltaren 50:15

och ropa till mig på nödens dag.​
Jag ska rädda dig,​ och du ska ära mig."

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i november 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Välkommen till dagens gudstjänst från Bengtsfors Missionskyrka. I dag bjuder vi dig med att sjunga i vår gudstjänst på ett sätt som vi inte har gjort för i våra digitala gudstjänster. Vi ger dig i dag texterna till sångerna på skärmen så du kan sjunga med. Låt det höras att du är med i dagens gudstjänst.

Familjen Hitti leder oss i psalmsången genom gudstjänsten. Pastor Åge Eriksen predikar om att vara uthållig utifrån Hebreerbrevet 12:1-2.

Maning till uthållighet

"När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå[a] den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron."

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i november 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

I söndagens gudstjänst talar pastor Åge om Det gamla förbundets gudstjänst vs det nya förbundets gudstjänst.

Om det gamla förbundet gudstjänst står att läsa i Heb. 9:1-10 och om det nya förbundets gudstjänst i Heb 9:11-12 11Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning

Till skillnad från det gamla förbundets gudstjänst firas det nya i det himmelska tabernaklet. Det är det allra heligaste tabernaklet för där bor Gud själv. Jesus öppnade vägen dit och inträdet är fritt!

Pastor Åge svarar själv för sången och musiken i dagens gudstjänst.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i november 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

I dagens gudstjänst talar Åge Eriksen om en mogen tro och vad det innebär. Han utgår från Hebreerbrevet 5:11-14. Ta fram Bibeln och bli känd med Jesus, praktisera det vi läser och att låta nåden sjunka in i oss är några grundpelare för att bli andligt mogen.

Varning för förhärdelse

11 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. 12 Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda! 

13Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. 14Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont.

För sånginsatsen i dagens gudstjänst svarar Margareta Blidstam.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Under gudstjänsten på Alla Helgons Dag kommer det i år att tändas sju ljus i Missionskyrkan. Ett ljus för varje medlem som gått bort under det gångna året och ett ljus för alla andra som vi tänker på och saknar. Åge kommer att hålla en betraktelse och Marie Ernebro svarar för dagens sång- och musikinslag.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

I dagens gudstjänst talar pastor Åge utifrån Hebreerbrevet 4:14-16 om den fullkomliga översteprästen. Tone Abrahamsson och Helena Olsson står för sången och musiken.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

I dagens gudstjänst talar pastor Åge om en sabbatsvila för Guds folk utifrån Hebreerbrevet 4:1-10

”4När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. 2Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. 

3Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede: De ska aldrig komma in i min vila.Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse, 4för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5Men här säger han: De ska aldrig komma in i min vila.

6Det står alltså fast att vissa går in i vilan, och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.

Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. 10  Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 

Pastor Åge talar om löftet om Guds vila för sitt folk som står fast! MEN att det finns en fara för att inte nå dit. Judarna hade förlorat sin möjlighet att komma till det lovade landet, de tvivlade på Guds kraft och Guds löften. 4 Mos kap 13 o 14 Men trots det finns det en ny vila för Guds folk, den eviga vilan som väntar för den som tror. I skapelseberättelsen i 1 Mos står det om dagen som blev till natt och natten som blev till dag men den sjunde dagen står inget om att dagen blev till natt…

1 Mos 2:1-3

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. 2På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. 3Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.

Efter 40 år i öknen skulle judarna få vila i det utlovade landet. Vilan är något mera än helgens vila – det handlar om en evighet! Guds inbjudan idag lyder: ”I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.”

Två viktiga sanningar i det här avsnittet är att Ordet kan vara så stort och innehållsrikt, men är inte till någon nytta om man inte hör det och tar emot det. I den första versen varnar författaren att vi ska akta oss så vi inte går miste om löftet, det utlovade landet, Sabbatsvilan. Guds frukt är inte en fruktan som skrämmer iväg oss. Inte heller en fruktan som gör oss förlamade, utan en fruktan som gör att vi vill göra allt som står i vår makt för att inte gå miste om det här. Det heter TRO. 

För sången och musiken i dagens gudstjänst svarar Iréne Nygren.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

"Jag vet vem jag tror på" är rubriken i dagens gudstjänst när pastor Åge fortsätter tala utifrån temat "Var inte rädd". Texten i 2 Tim. 1:1-12 är till tröst och till uppmuntran att fortsätta vittna om Jesus Kristus som räddat oss.

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, 2till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. 3Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. 4Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. 5Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig. 6Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. 7Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 8Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. 9Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början 10men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 11för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. 12Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen.

I dagens gudstjänst sjunger och spelar Linn och Lisa Stavvik Hitti. Vi skall också fira nattvard tillsammans. När vi inte kan samlas fysiskt till gudstjänst och nattvard i vår kyrka vill vi på det här sättet binda oss samman i gemenskapen genom nattvarden. Gemenskapen med Gud och med varandra fast vi sitter på olika platser. Vi tror det här blir en fin stund.

Så här gör du:

  1. Ta ett litet brödstycke av något sorts bröd som du har hemma. Lägg det på ett litet fat. Är ni flera kan ni gärna dela den ena brödbiten när jag delar brödet i gudstjänsten.
  2. Ta ett så litet glas du har. Kanske en äggkopp och ta i lite druvjuice eller något annat som du har. Du får gärna använda vatten om du vill. Det viktigaste är att vi skall välsigna och dela det vi har i gudstjänsten.
  3. När du har placerat det fint framför dig och kanske tänt ett ljus så är du redo för att spela upp vår gudstjänst.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin predikar i gudstjänsten som leds av Klas Johansson. För sången och musiken svarar Immanuel gospel och en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi även här ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.

I denna gudstjänst avskiljs biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst, samt missionär, som alla finns på plats i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Det är även förbönsakt för de som har internationella uppdrag eller skall ut i vägledningsåret. Dessa samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.

Även i denna gudstjänst kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.

Vi tar även upp en kollekt till Equmeniakyrkan. Du kan ge din gåva via Swishnr: 90 03 286 eller Bankgiro: 900-3286.

Gudstjänsten börjar klockan 11.00

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram