Gudstjänst Annandag påsk

2021-04-05
Mikael Blom

På annandagens gudsjänst predikar pastor Åge om mötet med den uppståndne, när Jesus visar sig för sina vänner, utifrån Apg. 10:34-43.

Då tog Petrus till or­da: ”Nu förstår jag verk­li­gen att Gud in­te gör skill­nad på människor ut­an tar emot var och en som fruk­tar ho­nom och som gör vad som är rättfärdigt, vil­ket folk han än tillhör. Det­ta var or­det som Gud sände till is­ra­e­li­ter­na med bud­ska­pet om fred ge­nom Je­sus Kristus – han är al­las her­re. Ni känner till det som har skett i he­la Ju­deen, med början i Ga­li­leen ef­ter det dop som Jo­han­nes pre­di­ka­de: hur Je­sus från Na­sa­ret blev smord av Gud med he­lig an­de och kraft och hur han vand­ra­de om­kring och gjor­de gott och bo­ta­de al­la som var i djävu­lens våld; Gud var med ho­nom. Vi kan vitt­na om allt han gjor­de både på den ju­de­is­ka lands­byg­den och i Je­ru­sa­lem. Ho­nom häng­de de upp på en träpåle och döda­de. Men Gud uppväck­te ho­nom på tred­je da­gen och lät ho­nom vi­sa sig, in­te för he­la fol­ket ut­an för vitt­nen som Gud i förväg ha­de ut­valt, nämli­gen för oss som åt och drack med ho­nom ef­ter hans upp­ståndel­se från de döda. Han gav oss upp­dra­get att förkun­na för fol­ket och vitt­na om att han är den som Gud har bestämt till att döma le­van­de och döda. Om ho­nom vitt­nar al­la pro­fe­ter­na att var och en som tror på ho­nom får syn­der­nas förlåtel­se ge­nom hans namn.”

Dagens sånginslag svarar Carin Olsson, Sune Olsson, Joseph Stavvik Hitti, Ingrid Dåverhög för som sjunger psalmer till Roger Karlssons ackompanjemang.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram